5 พฤษภาคม 2558

Workshop ทสม. เพชรบุรี ปี 2558

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทสม. จังหวัดเพชรบุรี หลักสูตรมาตรฐานสำหรับ ทสม. บทบาท หน้าที่ การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่กิจกรรมเพชรบุรีสีเขียว”  วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2558  ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 บ้านหุบกะพง ม.8  ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี


23 ตุลาคม 2557

       

      

     
          
               


           ขอขอบคุณเครือข่าย ทสม. เพชรบุรี และภาคีเครือข่ายการทำงานต่างๆ ที่ร่วมมือกันทำงานทั้งแรงกาย-แรงใจ และพลังความคิดที่สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนงานภาคประชาชน อาสาสมัคร จิตอาสา ในการดูแลเมืองเพชรของเราในมิติต่างๆ จนส่งเสริมให้หัวขบวนทั้ง 2 คนคือนายนิวัฒน์ มั่นหมาย  ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเพชรบุรีและนางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดเพชรบุรี  ได้รับการพิจารณาให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ในวันอาสาสมัครไทย ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗  ห้องรอยัล จูบิวรี่ บอลลูม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

3 สิงหาคม 2557

ถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. เพชรบุรี สู่การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ ทสม. ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ บริษัทรักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล  มาถอดบทเรียนการทำงานเครือข่าย ทสม. เพชรบุรี และสร้างวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่าย ทสม. ในวันที่ 17-18 ก.ค. 57  ณ พื้นที่เรียนรู้การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเขากระทิง อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี