23 ตุลาคม 2557

       

      

     
          
               


           ขอขอบคุณเครือข่าย ทสม. เพชรบุรี และภาคีเครือข่ายการทำงานต่างๆ ที่ร่วมมือกันทำงานทั้งแรงกาย-แรงใจ และพลังความคิดที่สร้างสรรค์ ขับเคลื่อนงานภาคประชาชน อาสาสมัคร จิตอาสา ในการดูแลเมืองเพชรของเราในมิติต่างๆ จนส่งเสริมให้หัวขบวนทั้ง 2 คนคือนายนิวัฒน์ มั่นหมาย  ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเพชรบุรีและนางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดเพชรบุรี  ได้รับการพิจารณาให้เป็นอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ในวันอาสาสมัครไทย ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ณ งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี ๒๕๕๗  ห้องรอยัล จูบิวรี่ บอลลูม เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

3 สิงหาคม 2557

ถอดบทเรียนเครือข่าย ทสม. เพชรบุรี สู่การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ ทสม. ระดับประเทศ

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ บริษัทรักลูก ฮิวแมน แอนด์ โซเชียล  มาถอดบทเรียนการทำงานเครือข่าย ทสม. เพชรบุรี และสร้างวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้เครือข่าย ทสม. ในวันที่ 17-18 ก.ค. 57  ณ พื้นที่เรียนรู้การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าเขากระทิง อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี

15 มิถุนายน 2557

พื้นที่เรียนรู้ ทสม. เพชรบุรี ปี ๒๕๕๗

เครือข่ายทสม. จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการพื้นที่เรีนนรู้ ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๕๗ ตอนการฟื้นฟู เรียนรู้ และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศป่าเขากระทิง ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗  โดยมีนางเพลินพร ผิวงาม ผอ. กอง ทสม.  และอาจารย์สุมล สุตะวิริยะวัฒน์  อดืต สว. เพชรบุรี ให้เกียรติมาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ เรียนรู้พื้นที่ เครือข่าย เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่เรียนรู้ ทสม. ต่อไป และการต่อยอดเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าและการใช้ประโยชน์โดยปราชญ์ชาวบ้าน เผยแพร่สู่เด็กและเยาวชนและผู้สนใจทั่วไป ที่เข้ามาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำงานซึ่งกันและกัน17 มีนาคม 2556

เส้นทางเดินของกระทิงน้อยนักอนุรักษ์เครือข่าย ทสม. เพชรบุรี ได้เริ่มโครงการกระทิงน้อยนักอนุรักษ์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้ได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตนเอง โดยโครงการกระทิงน้อยนักอนุรักษ์ได้เริ่มในปี ๒๕๕๒  ดังนี้
๑. เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการกระทิงน้อยนักอนุรักษ์ วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๒ ณ โรงเรียนบ้านพุพลู ต. ยางน้ำกลัดใต้ อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี๒. เวทีกระทิงน้อยตามรอยแม่  วันที่ ๑๑-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ วัดพุตะเคียน ต. หนองหญ้าปล้อง อ. หนองหญ้าปล้อง จ. เพชรบุรี
๓. เวที


9 กันยายน 2555

ปฏิญญาหนองหญ้าปล้อง

เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกาศแผนปฏิบัตรการ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Phetchaburi Green Life  Green Land


video

5 สิงหาคม 2555

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการเครือข่ายทสม. ระดับต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบุรี

คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. จังหวัดเพชรบุรี ประกาศรายชื่อการคัดเลือกคณะกรรมการ ทสม. ระดับต่างๆ ดังนี้

5 กรกฎาคม 2555

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี และเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันจัดโครงการการเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดนำร่อง ในบริบท "เพชรบุรีเมืองสีเขียว" (โครงการปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ในโครงการปีแรกจะจัดเวทีเพื่อระดมสิ่งดี ๆ ทีมีในพื้นที่เพื่อทอดบทเรียนและเผยแพร่ โดยกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ๓ เวที และนำเสนอในเวทีวันแม่น้ำเพชร ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕  โดยรายละเอียดโครงการและกำหนดการดังนี้ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หลักการและเหตุผล
การเพิ่มขึ้นของประชากรกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ทั้งการผลิตและการให้บริการได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนทั้งโลกและรวมถึงคนไทยไปสู่การอุปโภคบริโภคที่มีการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณขยะมูลฝอยและมลพิษต่างๆ
การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเดิมมุ่งไปที่ผู้ผลิตซึ่งเป็นผู้ก่อมลพิษโดยตรง โดยใช้มาตรการควบคุมมลพิษที่ปลายเหตุ เช่นการบำบัดน้ำเสีย ต่อมาจึงได้ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Sustainable Development) ซึ่งประกอบไปด้วย การผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Production)และการบริโภคที่ยั่งยืน (Sustainable Consumption) แนวทางการผลิตที่ยั่งยืน เช่น การผลิตที่สะอาดและการป้องกันมลพิษ เพื่อลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการบริโภคที่ยั่งยืนประเทศไทยได้เริ่มมีสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือสินค้าสีเขียว (Green Products) วางขายในตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้บริโภคและผู้ผลิตบางภาคส่วนของไทยยังขาดความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม และยังไม่นิยมใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ดังนั้น กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนาในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อแสวงหาภาคีความร่วมมือที่ส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ เรียนรู้แบบบูรณาการด้านการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับภาคีร่วมพัฒนา ในจังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่พื้นที่ ต้นน้ำ จนถึง ปลายน้ำ ในเรื่อง การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางขยายเครือข่ายการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี
๓. เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนาในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการผลิต การบริการ และการบริโภคของชาวเพชรบุรีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นนิสัย


ระยะเวลาและสถานที่
จำนวน ๓ เวทีดังนี้
   เวทีโซนพื้นที่ต้นน้ำ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ เพชรวารินทร์รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
   เวทีโซนพื้นที่ปลายน้ำ  ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ไอ ธารา รีสอร์ทแอนด์สปา ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
   เวทีโซนพื้นที่กลางน้ำ  ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ คาซัวรันา รีสอร์ท ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


กลุ่มเป้าหมาย    จำนวน ๓๐๐ คน (เวทีละ ๑๐๐ คน) ประกอบด้วย
๑. เครือข่าย ทสม.
๒. สถาบันการศึกษา
๓. เครือข่ายสตรีด้านสิ่งแวดล้อม
๔. เครือข่ายองค์กรชุมชน
๕. อบต./อบจ./เทศบาล
๖. องค์กรเอกชน
๗. หน่วยงานภาครัฐ
๘. ผู้ประกอบการ/ห้างร้าน/โรงงาน
๙. เด็กและเยาวชน
๑๐.ภาคประชาชน
๑๑.วิทยากร
๑๒.เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
        สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ
          กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ภาคีร่วมพัฒนา ในจังหวัดเพชรบุรี มีความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์ของการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๒. เกิดการบูรณาการความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ในจังหวัดเพชรบุรี ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรีอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
๓. เกิดแนวทางการขยายเครือข่ายการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเพชรบุรี
๔. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดเพชรบุรี มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการผลิต การบริการ และการบริโภคของชาวเพชรบุรีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นนิสัย 

กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 (พื้นที่โซนต้นน้ำ)
ระหว่างวันที่ 1819 กรกฎาคม 2555 
ณ เพชรวารินทร์รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

08.30 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 09.30 น.        พิธีเปิด
                             กล่าวเปิด โดย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเพชรบุรี
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักอาสาสมัครและเครือข่าย
09.30 10.30 น.        แนวทาง การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
                             โดย นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี และประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
10.30 11.00 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.00 12.00 น.        อภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดย
·       ประธาน ทสม.จังหวัดเพชรบุรี นายนิวัฒน์ มั่นหมาย
·       สมาคมคนรักเมืองเพชร รศ.สุนันท์ นิลพงษ์ มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี
·       ผู้จัดการเพชรวารินทร์รีสอร์ทแอนด์สปา นายธรรมา ลอยพโยม
·       โรงเรียนแก่นกระจานวิทยา น.ส. ณัชชา คงวัฒนา
·       นายก อบต. แก่งกระจาน  นายเจริญ นกวอน
·       ผู้ดำเนินการอภิปราย อ.สุรพล นาคนคร ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จ.เพชรบุรี
12.00 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 14.30 น.          บรรยายพิเศษ นโยบาย การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริบทชุมชนท้องถิ่น                
โดย     ดร. จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภาคสนาม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
14.30 – 15.00 น.        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 – 17.00 น.        ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โซนกลางน้ำจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มที่ 1 วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำเพชรบุรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธาน ทสม. เพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยวและ สถานประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดยนายอาคเณย์ กายสอน อนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วุฒิสภา และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
กลุ่มที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ ประธาน อพม. เพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 4 การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล กลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 5 ครัวเรือนและชุมชน องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายปริญญา ศรีสุคนธ์ กลุ่มชมรมอกนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดำเนินรายการกลุ่มโดย โดย ผศ. มนู อุดมเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
18.00 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.        กิจกรรมการสร้างเครือข่าย การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
วิทยากร โดย นายวีระ รวยรุ่ง กลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
และกลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

08.30 09.30 น.             แนวทางการหนุนเสริมการดำเนินงาน การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
 โดย    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
          ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์  ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเพชรบุรี
ดำเนินรายการ โดย อ. อาคเนย์ กายสอน อนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วุฒิสภา
09.30 10.00 น.        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.00 12.00 น.        ประชุมกลุ่ม กลไกการขับเคลื่อนสู่ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มที่ 1 โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อน สู่การผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธานทสม. เพชรบุรี และคณะ
กลุ่มที่ 2 องค์ความรู้ และการสื่อสาร การผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สู่ภาคประชาสังคม
วิทยากร โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี และคณะ
12.00 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 15.00 น.        การเสวนาการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเปิดตัวโครงการการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
                             วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธานทสม. เพชรบุรี
                                            นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ ประธาน อพม. เพชรบุรี
15.00  15.30 น.     รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.30 16.30 น.        นำเสนอ และสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
ดำเนินการ โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
16.30 น.                  เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ

                                                                                    
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 (พื้นที่โซนปลายน้ำ)
ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2555

ณ ไอ ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2555

08.30 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 09.30 น.        พิธีเปิด
                             กล่าวเปิด โดย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักอาสาสมัครและเครือข่าย
09.30 10.30 น.        แนวทาง การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
                             โดย นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี และประธานชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
10.30 11.00 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 12.00 น.        อภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดย
·       ประธาน ทสม.จังหวัดเพชรบุรี นายนิวัฒน์ มั่นหมาย
·       สมาคมคนรักเมืองเพชร รศ.สุนันท์ นิลพงษ์ มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี
·       ชมรม Biz club เพชรบุรี ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์
·       โรงเรียนบางตะบูนวิทยา เด็กหญิงชลธิชา หิรัญวงศ์
·       นายกเทศมนตรีเทศบาลบางตะบูน นายชัยยศ สงวนทรัพย์
·       ผู้ดำเนินการอภิปราย อ.สุรพล นาคนคร ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จ.เพชรบุรี
12.00 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 14.30 น.          บรรยายพิเศษ นโยบาย การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริบทชุมชนท้องถิ่น                
โดย     ดร. จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภาคสนาม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
14.30 – 15.00 น.        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 – 17.00 น.        ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โซนกลางน้ำจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มที่ 1 วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำเพชรบุรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธาน ทสม. เพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยวและ สถานประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดยนายอาคเณย์ กายสอน อนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วุฒิสภา และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
กลุ่มที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ ประธาน อพม. เพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 4 การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล กลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 5 ครัวเรือนและชุมชน องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายปริญญา ศรีสุคนธ์ ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดำเนินรายการกลุ่มโดย โดย ผศ. มนู อุดมเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และนายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
18.00 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.        กิจกรรมการสร้างเครือข่าย การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
วิทยากร โดย นายวีระ รวยรุ่ง กลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
และกลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555

08.30 09.30 น.             แนวทางการหนุนเสริมการดำเนินงาน การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
 โดย    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
          ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์  ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเพชรบุรี
ดำเนินรายการ โดย อ.อาคเณย์ กายสอน อนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วุฒิสภา
09.30 10.00 น.        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.00 12.00 น.        ประชุมกลุ่ม กลไกการขับเคลื่อนสู่ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มที่ 1 โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อน สู่การผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธานทสม. เพชรบุรี และคณะ
กลุ่มที่ 2 องค์ความรู้ และการสื่อสาร การผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สู่ภาคประชาสังคม
วิทยากร โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี และคณะ
12.00 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 15.00 น.        การเสวนาการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเปิดตัวโครงการการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
                             วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธานทสม. เพชรบุรี
                                            นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ ที่ปรึกษากลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี
15.00  15.30 น.     รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.30 16.30 น.        นำเสนอ และสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
ดำเนินการ โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
16.30 น.                  เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ
                                                                                    
กำหนดการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเสริมสร้างความร่วมมือของภาคีร่วมพัฒนา ในการสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 (พื้นที่โซนกลางน้ำ)
ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2555 
คาชัวรินา รีสอร์ท อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 30 กรกฎาคม 2555

08.30 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 09.30 น.             พิธีเปิด
                             กล่าวเปิด โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการสำนักอาสาสมัครและเครือข่าย
09.30 10.30 น.        แนวทาง การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
                               จังหวัดเพชรบุรี
                             โดย นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเพชรบุรี และประธาน 
                               ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
10.30 11.00 น.        พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11.00 12.00 น.        อภิปรายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
                             สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี โดย
·       ประธาน ทสม.จังหวัดเพชรบุรี นายนิวัฒน์ มั่นหมาย
·       สมาคมคนรักเมืองเพชร รศ.สุนันท์ นิลพงษ์ มหาวิทยาราชภัฎเพชรบุรี
·       ชมรม Biz club เพชรบุรี ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์
·       โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย น.ส. รุ้ง ขาวพุ่ม
·       นายก อบต. บ้านหม้อ นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์
·       ผู้ดำเนินการอภิปราย อ.สุรพล นาคนคร ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น จ.เพชรบุรี
12.00 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 14.30 น.          บรรยายพิเศษ นโยบาย การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
บริบทชุมชนท้องถิ่น                
โดย     ดร. จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมภาคสนาม สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
14.30 – 15.00 น.        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.00 – 17.00 น.        ประชุมกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่โซนกลางน้ำจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มที่ 1 วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำเพชรบุรีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธานทสม. เพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยวและ สถานประกอบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดยนายอาคเนย์ กายสอน อนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช วุฒิสภา และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
กลุ่มที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ  ประธาน อพม. เพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 4 การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล กลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กลุ่มที่ 5 ครัวเรือนและชุมชน องค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิทยากร โดย นายปริญญา ศรีสุคนธ์ ชมรมอกนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ดำเนินรายการกลุ่มโดย โดยผศ. มนู อุดมเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
18.00 19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น.        กิจกรรมการสร้างเครือข่าย การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
วิทยากร โดย นายวีระ รวยรุ่ง กลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
และกลุ่มยุวธรรมฑูตเพชรบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

08.30 09.30 น.             แนวทางการหนุนเสริมการดำเนินงาน การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
 โดย    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
          ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์  ประธานชมรมนายก อบต. จังหวัดเพชรบุรี
ดำเนินรายการ โดย อ. อาคเนย์ กายสอน  อนุกรรมาธิการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
09.30 10.00 น.        รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.00 12.00 น.        ประชุมกลุ่ม กลไกการขับเคลื่อนสู่ การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มที่ 1 โครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อน สู่การผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธาน ทสม. เพชรบุรี และคณะ
กลุ่มที่ 2 องค์ความรู้ และการสื่อสาร การผลิต การบริการ และการบริโภค
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สู่ภาคประชาสังคม
วิทยากร โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี และคณะ
12.00 13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 15.00 น.        การเสวนาการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อเปิดตัวโครงการการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี
                             วิทยากร โดย นายนิวัฒน์ มั่นหมาย ประธานทสม. เพชรบุรี
                                            นางสาวสุริยา ปิ่นหิรัญ ประธาน อพม. เพชรบุรี
15.00  15.30 น.     รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.30 16.30 น.        นำเสนอ และสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย
ดำเนินการ โดย นายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล ผู้ประสานงานกลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี
16.30 น.                  เดินทางกลับโดยสวัสดีภาพ

                                                                                    
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม